รักษมา
***ฉบับเพิ่มเติม*** หลังจากหย่าร้าง หม่อมเจ้าชยางกูร วโรดม เสด็จกลับพระนคร กลับมาเป็นชายโสดเนื้อหอมอีกครั้งสาวๆ ทั้งพระนครต่างก็วิ่งเข้าหา ยกเว้นเพีย...