ซือเซียน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน เพราะนางยึดถือเช่นนี้มาตลอด สามปีก่อน...จึงสวมชุดแดงขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวแต่งเข้าจวนเสนาบดีเหยียน คิดว่าจะใช้ทุกอ...