Primpraii
คนที่มาทะเล หากไม่ หนีร้อน ก็เพราะ หนีรัก สำหรับผม ผมเลือกมาทะเลก็เพราะ 'หนีรัก' และนั่นก็ทําให้ผมรู้ว่ํา ความรักน่ะ หนีอย่างไร ก...