omen
หวังลี่ต้องเผชิญกับเหล่ายอดคนและ simp ผู้ซ่อนกายในยุทธจักร แต่เหนืออื่นใดต้องเผชิญกับพลังที่กล้าแข็งแม้แต่จอมคนเช่นเจงกิสข่านยังไม่อาจเอาชนะได้ "...