ฐนา
หรือเธอเห็นฉันเป็นเพียงขอนไม้ ที่เกาะประคองไว้ไม่ให้ตนเองจมน้ำ