Icon Close

Rheumatology for Non-Rheumatologist Second Edition

Rheumatology for Non-Rheumatologist Second Edition
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
26 ตุลาคม 2566
ความยาว
607 หน้า
ราคาปก
550 บาท (ประหยัด 60%)
โรคข้อและกลุ่มโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โดยเฉพาะอาการปวดข้อและข้ออักเสบ
เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป โดยอาจเกิดจากโรคข้อและเนื้อเยื่อ
เกี่ยวพันเอง หรือเกิดจากโรคในระบบอื่นทำ ให้เกิดอาการร่วมทางข้อ การประเมิน
ผู้ป่วยในระยะแรกอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งการวินิจฉัย เป็นหัวใจ
สำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคข้อที่พบบ่อยบางโรคสามารถดูแลรักษาอย่างต่อ
เนื่องได้โดยแพทย์ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องส่งต่อมายังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ในการจัดทำหนังสือฉบับนี้ ทางสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญในการดูแล สืบค้น วินิจฉัยโรค และดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคข้อและรูมาติสซั่มที่พบบ่อยทางคลินิก สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์
เฉพาะทางในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าขององค์ความรู้เพิ่มขึ้น
จากเดิมเป็นอันมาก จึงมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงหัวข้อและเนื้อหาในหนังสือเล่ม
เดิม เพื่อให้ครอบคลุม ทันสมัย และสอดคล้องกับปัญหาหลักที่พบในเวชปฏิบัติมากขึ้น
โดยได้รับการอนุเคราะห์จากผู้นิพนธ์ผู้ทรงความรู้ความสามารถในสาขาโรคข้อและ
รูมาติสซั่มจากหลายสถาบันทั่วประเทศ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาทั้งหมด
จะเป็นประโยชน์แก่แพทย์ผู้สนใจทุกท่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
ตามบริบทของการทำงานในเวชปฏิบัติของท่าน
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
26 ตุลาคม 2566
ความยาว
607 หน้า
ราคาปก
550 บาท (ประหยัด 60%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น