Icon Close

ราชโยคะ ปตัญชลีโยคะสูตร Raja Yoga Patanjali Yoga Sutra

ราชโยคะ ปตัญชลีโยคะสูตร Raja Yoga Patanjali Yoga Sutra
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
25 สิงหาคม 2563
ความยาว
139 หน้า
ราคาปก
500 บาท (ประหยัด 4%)
ราชโยคะ ปตัญชลีโยคะสูตร Raja Yoga Patanjali Yoga Sutra
ราชโยคะ ปตัญชลีโยคะสูตร Raja Yoga Patanjali Yoga Sutra
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ตาราครูโยคะเล่มที่สอง เปิดเล่ม ดว้ ยการหลอมรวมตนใน ๔ มิติ ของโยคะบา้ นภายใน จากน้ันตามดว้ ยความเป็นมา ของปตญั ชลิโยคะสูตร คมั ภีร์ สาคญั ที่สุดของโยคะศาสตร์คู่มือ สรู่ าชโยคะอนั เป็นเป้าหมายสูงสุด ของโยคะ โดยบอกเล่าใจความ สาคญั และโครงสรา้ งในคมั ภีร์ เป็นการปูพ้ืนฐานก่อนที่จะอ่าน คมัภีรท์ี่ลึกซ้ึงไดอ้ยา่งเขา้ใจต่อไป เน้ือหาหลกัของเล่มน้ีคือปตญั ชลิโยคะสูตรที่มี ๑๙๖ โศลกใน ภาษาสนัสกฤตพรอ้มความหมาย ในแต่ละโศลกดว้ ยภาษาที่เขา้ ใจ ง่าย และมีคาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อ ความกระจ่างชดั
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
25 สิงหาคม 2563
ความยาว
139 หน้า
ราคาปก
500 บาท (ประหยัด 4%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า