Icon Close

องค์การและการบริหารในภาครัฐ : เก็งข้อสอบ

องค์การและการบริหารในภาครัฐ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
21 ตุลาคม 2563
ความยาว
210 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 42%)
องค์การและการบริหารในภาครัฐ : เก็งข้อสอบ
องค์การและการบริหารในภาครัฐ : เก็งข้อสอบ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
คณะผู้จัดทำมีข้อสังเกตว่า ข้อสอบจริงในวิชานี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก โดยอาจารย์ยังออกข้อสอบในแนวเดิมแต่อาจเปลี่ยนเนื้อหาไปบ้าง แต่สิ่งที่ต้องการวัดผลความรู้นักศึกษายังเป็นประเด็นเดิม ดังนั้น หากนักศึกษาฝึกฝนทำข้อสอบเก่า อ่านหนังสือเรียน ฟังการบรรยายต่างๆ และอ่านสรุปบทเรียน ก็จะทำให้นักศึกษามีความรู้และจับหลักได้ ซึ่งก็จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบและเป็นพื้นฐานในการเรียน การศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป

แนวข้อสอบและสาระสำคัญสำหรับเตรียมสอบวิชา POL2301 องค์การและการบริหารในภาครัฐ ครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการบริหารในภาครัฐ พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร โครงสร้างและการออกแบบองค์การ กระบวนการบริหารองค์การ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการบริหารในภาครัฐประกอบด้วยความหมายและความสำคัญขององค์การและการบริหาร สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ ความสำเร็จและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ ยุทธวิธีและขอบเขตในการศึกษาองค์การและการบริหาร

พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหารประกอบด้วยทฤษฎีองค์การและการบริหารตามแนวคิดสมัยเก่า ทฤษฎีองค์การกลุ่มมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎีองค์การร่วมสมัย

โครงสร้างและการออกแบบองค์การประกอบด้วยความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและการออกแบบองค์การ วัตถุประสงค์ขององค์การ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การรวมและการกระจายอำนาจ ช่วงการบังคับบัญชาและเอกภาพในการบังคับบัญชา การแบ่งหน้าที่และลักษณะของการปฏิบัติงานในองค์การ การออกแบบองค์การ
กระบวนการบริหารองค์การครอบคลุมการวางแผนองค์การ การตัดสินใจในองค์การ ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อความเข้าใจ การควบคุมองค์การ การจูงใจและภาวะผู้นำ

นอกจากนี้ แนวข้อสอบและสาระสำคัญยังเน้นแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรทั่วไป ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด
รวมไปถึงหลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้

นอกจากแนวข้อสอบและสาระสำคัญนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบวิชา POL2301 องค์การและการบริหารในภาครัฐแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อการเตรียมสอบวิชาอื่นๆ ด้วย อาทิ
องค์การและการจัดการสมัยใหม่
องค์การและการจัดการภาครัฐ
องค์การและการจัดการ
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ
การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

แนวข้อสอบที่นำเสนอนี้ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อสอบเก่าจำนวนมากและแนวข้อสอบที่อาจารย์ผู้สอนได้ให้ไว้ในการบรรยายแต่ละครั้ง โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและได้เฉลย พร้อมทั้งให้คำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอสำหรับการทำข้อสอบจริงต่อไป

เอกสารที่จัดทำขึ้นเล่มนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสอบอย่างมีทิศทางและมีส่วนทำให้ผู้อ่านได้คะแนนสอบตามที่คาดหวังไว้

ชมรมรามก้าวกระโดด
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
21 ตุลาคม 2563
ความยาว
210 หน้า
ราคาปก
119 บาท (ประหยัด 42%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น