Icon Close

เส้นทางสู่ความพอเพียง

เส้นทางสู่ความพอเพียง
4.88
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
8 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
16 พฤศจิกายน 2554
ความยาว
82 หน้า
ราคาปก
แถมฟรี
ภายหลังจากทีี่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ และ ๑๐ สศช. ได้สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งกิจกรรมสำคัญหนึ่งคือ การจัดฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและขยายผลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้นำชุมชน วุฒิอาสา ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นแกนนำจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม

หนังสือ “เส้นทางสู่.. ความพอเพียง” เล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีที่ได้บรรยายในการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปรนิซพาเลซมหานาค เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งได้อัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบายสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์

สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนเห็นคุณค่า และน้อมนำหลักปรัชญาฯ ไปใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” ร่วมกันสืบไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สิงหาคม ๒๕๕๑
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
16 พฤศจิกายน 2554
ความยาว
82 หน้า
ราคาปก
แถมฟรี
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า