Icon Close

2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร

2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 กันยายน 2555
ความยาว
178 หน้า
ราคาปก
129 บาท (ประหยัด 20%)
2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร
2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
"คุณเชื่อเรื่องโลกจะแตกไหม…
มีคำทำนายจากอดีตกาลมากมายที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ตามภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ศาสนาคริสต์ก็พูดถึงเรื่องวันพิพากษาของโลกไว้ คำทำนายของโหร
อย่างนอสตราดามุสก็เล่าขานเรื่องโลกวิบัติ แต่ที่เห็นโด่งดังมากที่สุดถึงขั้น
ฮอลลีวูดนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ก็คือ ตำนานวันสิ้นโลกของชนเผ่ามายา
ซึ่งทำนายว่าโลกจะถึงกาลแตกดับในปี 2012 นั่นเอง
แนน่ อนวา่ คำทำนายเหลา่ นเี้ ปน็ ของชาวตะวนั ตก คนไทยไมไ่ ดใ้ หน้ ำ้ หนกั
ความสำคญั มากนกั จนกระทงั่ เมอื่ สองถงึ สามปที ผี่ า่ นมา เมอื่ ภยั พบิ ตั ฉิ ากใหญ่
หลายรูปแบบไดป้ รากฏขนึ้ สรา้ งความเสยี หายใหแ้ กม่ นุษยชาตโิ ดยไมเ่ ลอื กสผี วิ
หรือศาสนา ตั้งแต่คลื่นสึนามิถล่มภาคใต้เมื่อปี พ.ศ. 2547 พายุเฮอริเคน
แคทรนี าทสี่ หรฐั อเมรกิ าเมอื่ พ.ศ. 2551 พายุหมุนนารก์ สี ทถี่ ลม่ ประเทศเมยี นมาร์
และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศจีนเมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 แผ่นดินไหวที่
เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ และเหตุภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปี พ.ศ.
2554 ไปจนถึงมหาอุทกภัยที่ประเทศไทยในปีเดียวกัน
หลายคนเรมิ่ เกดิ ความตนื่ กลวั เรอื่ งคำทำนายวนั สนิ้ โลกวา่ จะกลายเปน็ จรงิ
จงึ เรมิ่ เสาะหาขอ้ มูลเกยี่ วกบั คำทำนายเกา่ แก่ จนเกดิ เปน็ คำถามมากมายทตี่ า่ งก็
ส่งเสียงกึกก้องในใจและยังไม่อาจหาคำตอบได้จนกว่าวันนั้นจะเดินทางมาถึง
มแี นวคดิ หนงึ่ ของพระพุทธศาสนาทชี่ าวพุทธนา่ จะคุน้ เคยกนั ดี คอื เรอื่ ง
การเกดิ และดบั ไป ทุก ๆ อยา่ งลว้ นเปน็ อนจิ จงั ซงึ่ หากนำแนวคดิ นมี้ าใครค่ รวญ
ถึงชะตากรรมของโลกที่เราอาศัยอยู่ ก็อาจจะพอทำให้เราเข้าใจได้ถึงสิ่งที่อาจ
เกดิ ขนึ้ ในอนาคต แทจ้ รงิ แลว้ แนวคดิ “มเี กดิ - ดบั ” นจี้ ะเรยี กวา่ เปน็ วทิ ยาศาสตร์
ก็ได้ เพราะในทางวิทยาศาสตร์นั้น โลกวุ่นวายที่มนุษย์อาศัยอยู่ใบนี้ก็มีอายุขัย
เช่นกัน"
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
03 กันยายน 2555
ความยาว
178 หน้า
ราคาปก
129 บาท (ประหยัด 20%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า