Icon Close

ความคิดทางการเมืองไทยว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก

ความคิดทางการเมืองไทยว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 มกราคม 2565
ความยาว
407 หน้า
ราคาปก
390 บาท (ประหยัด 36%)
ความคิดทางการเมืองไทยว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก
ความคิดทางการเมืองไทยว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
หนังสือเรื่อง ความคิดทางการเมืองไทยว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก เล่มนี้ มีสาระแบ่งออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความคิดพื้นฐานว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก
บทนี้ผู้เขียนนำเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดพื้นฐานว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอกตามวิถีประชาธิปไตยไทยนิยม ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของไทย มโนทัศน์เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนนอกของไทย นายกรัฐมนตรีคนนอกของคณะปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 นายกรัฐมนตรีคนนอกของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2490 นายกรัฐมนตรีคนนอกของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2519 และจากคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2520 นายกรัฐมนตรีคนนอกของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2534 และจากคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีคนนอกของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2549 นายกรัฐมนตรีคนนอกจากคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และการสังเคราะห์ความคิดพื้นฐานว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก

บทที่ 2 นายกรัฐมนตรีคนนอกในอุดมคติของชนชั้นนำ
บทนี้ผู้เขียนนำเสนอผลการวิเคราะห์นายกรัฐมนตรีคนนอกตามวิถีประชาธิปไตยไทยนิยมในอุดมคติของชนชั้นนำ ประกอบด้วยการเป็นชนชั้นนำภาครัฐ การมีอุดมการณ์อนุรักษนิยม ความเป็นคนดี และความเป็นกลางทางการเมือง นายกรัฐมนตรีคนนอกต้องมีคุณสมบัติตามอุดมคติของฝ่ายอนุรักษนิยม ทั้งการเป็นชนชั้นนำภาครัฐ การมีอุดมการณ์อนุรักษนิยม ความเป็นคนดี และความเป็นกลางทางการเมือง รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์กระบวนการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีคนนอก นายกรัฐมนตรีคนนอกตามวิถีประชาธิปไตยไทยนิยม และการสังเคราะห์นายกรัฐมนตรีคนนอกในอุดมคติของชนชั้นนำ

บทที่ 3 การใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอก
บทนี้ผู้เขียนนำเสนอผลการวิเคราะห์การใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอก ประกอบด้วยภาคปฏิบัติของการมีอำนาจทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีคนนอก พรรคการเมืองของนายกรัฐมนตรีคนนอก ประเภทนายกรัฐมนตรีคนนอกในระบบการเมืองไทย การใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกของคณะปฏิวัติสยาม ของคณะรัฐประหาร จากคณะรัฐประหาร และจากผลสืบเนื่องของการชุมนุมประท้วงทางการเมือง รวมถึงนำเสนอผลการสังเคราะห์การใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอก

บทที่ 4 การสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอก
บทนี้ผู้เขียนนำเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการสืบทอดอำนาจทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีคนนอก การสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกผ่านการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองสมัยหลังการปฏิวัติสยาม สมัยก่อนการปฏิรูปการเมือง และสมัยหลังการปฏิรูปการเมือง
รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์การสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง การสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกในหมู่ชนชั้นนำ นักการเมือง และพรรคการเมืองอนุรักษนิยม ความยากง่ายในการสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกกับระดับความเป็นประชาธิปไตยสากล การสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไร้อำนาจภายใต้การคุ้มครองของคณะรัฐประหาร ความสำเร็จและความล้มเหลวในการสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกจากคณะรัฐประหาร การสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอกของคณะรัฐประหารไปสู่นักการเมืองและพรรคการเมืองอนุรักษนิยม การสืบทอดอำนาจจากระบอบเผด็จการอำนาจนิยมไปสู่นายกรัฐมนตรีคนนอกจากคณะรัฐประหาร และการสังเคราะห์การสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรีคนนอก

บทที่ 5 นายกรัฐมนตรีคนนอกสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา
บทนี้ผู้เขียนนำเสนอผลการวิเคราะห์นายกรัฐมนตรีคนนอกสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคนนอก คุณสมบัติของหัวหน้าคณะรัฐประหารในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก การเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและการมีคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคนนอกของหัวหน้าคณะรัฐประหาร การเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามเจตนารมณ์ของกฎหมายกับคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคนนอก การเป็นองค์กรชั่วคราวของคณะรัฐประหารตามรัฐธรรมนูญและที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอก การเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารของคณะรัฐประหารและที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอก
รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม นักกฎหมาย และประชาชน ที่มีต่อการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของคณะรัฐประหารและนายกรัฐมนตรีคนนอก การมีอำนาจสูงสุดของหัวหน้าคณะรัฐประหารและโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญกับการห้ามเจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอก การเมืองของผู้เชี่ยวชาญและการเมืองของชนชั้นนำว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก ความคิดทางการเมืองของสองขั้วการเมืองว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก ผลประโยชน์กับความยินยอมของประชาชนว่าด้วยนายกรัฐมนตรีคนนอก ที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอก กระแสต่อต้านและเรียกร้องนายกรัฐมนตรีคนนอกคนใหม่ และการสังเคราะห์นายกรัฐมนตรีคนนอกสมัยรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
22 มกราคม 2565
ความยาว
407 หน้า
ราคาปก
390 บาท (ประหยัด 36%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น