Icon Close

การเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยม

การเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยม
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
07 มิถุนายน 2566
ความยาว
347 หน้า (≈ 40,088 คำ)
ราคาปก
199 บาท (ประหยัด 50%)
การเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยม
การเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยม
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
หนังสือเรื่อง การเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยม เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอมโนทัศน์หลักและกรอบการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองไทยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นรากฐานสำคัญในการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลองค์ความรู้มโนทัศน์พื้นฐานและการวิเคราะห์รายละเอียดย่อยของความคิดทางการเมืองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยมไว้อย่างละเอียดตามสมควร

ส่วนใหญ่ที่มาของความคิดทางการเมืองเกิดจากการที่รัฐหล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมืองผ่านสถาบันทางสังคมที่มีอยู่มากมายโดยที่ผู้คนที่ตกอยู่ในสังคมอาจจะมีทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวว่ารัฐได้หยิบยื่นหล่อหลอมให้ประชาชนมีความคิดทางการเมืองหนึ่งๆ ขึ้นมาเพื่อเป้าหมายบางอย่างของรัฐ

จะเห็นได้ว่า ความคิดทางการเมืองของผู้คนมีการเกิดขึ้นทั้งจากการพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองและสิ่งแวดล้อมทางสังคมการเมืองได้หล่อหลอมให้เกิดการพัฒนาความคิดทางการเมืองขึ้นมา

ในสังคมการเมืองหนึ่งๆ ในแต่ละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ย่อมมีกระแสของความคิดทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกระแสหลักและมีความคิดทางการเมืองอื่นๆ เป็นกระแสรอง ซึ่งแต่ละกระแสความคิดก็อาจมีการต่อสู้คะคานกันก็ได้ แม้ว่าความคิดทางการเมืองกระแสหลักจะกดทับความคิดทางการเมืองบางอย่างตามที่ผู้มีอำนาจทางการเมืองที่ครอบงำสังคมการเมืองนั้นได้เลือกความคิดทางการเมืองขึ้นมา แล้วใช้กลไกและเครื่องมือรัฐกล่อมเกลาทางการเมืองให้เป็นกระแสหลักของประชาชน

ในอดีตนั้นคนไทยส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์จึงเป็นผู้ใต้ปกครองที่ว่าง่ายแล้วแต่ชนชั้นนำทางการเมืองจะนำพาไป เชื่อถือในเรื่องบาปบุญคุณโทษ การตอบแทนบุญคุณ ต้องการผู้แทนที่ใจถึงพึ่งได้ ยังไม่สนใจเรื่องประชาธิปไตย นโยบายพรรค พรรคการเมือง และอุดมการณ์ทางการเมือง เลือกผู้แทนโดยการเลือกที่ตัวบุคคลอย่างเดียว โดยไม่สนใจนโยบายพรรค พรรคการเมืองที่สังกัด และอุดมการณ์ทางการเมือง

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำเสนอผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยม ทั้งความคิดทางการเมืองไทยอีสาน ไทยเหนือ ไทยใต้ ไทยกลาง ไทยตะวันออก และไทยตะวันตก

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 บท ประกอบด้วย

บทที่ 1 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทยเปรียบเทียบ ผู้เขียนได้นำเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ อาทิ ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย ความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปฏิวัติสยาม ทหารกับการเมือง การแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย ประชาธิปไตยไทยนิยม นายกรัฐมนตรีคนนอก

การยึดโยงกับประชาชนของนายกรัฐมนตรี การเมืองพฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป การเมืองการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒิสภา การเมืองการคำนวณจำนวนที่นั่งระบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง การเมืองผลลัพธ์ที่นั่งทั้งหมดของพรรคการเมือง

รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับการสร้างความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย ความคิดทางการเมืองของกลุ่มคนหนุ่มสาว การสถาปนาประชาธิปไตยไทย การเมืองการปกครองของชนชั้นนำและประชาชน และการสังเคราะห์หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทยเปรียบเทียบ

บทที่ 2 การเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ ผู้เขียนได้นำเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ต่างๆ โดยเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดทางการเมือง อาทิ ประชาธิปไตยไทยในอุดมคติของผู้คนในสังคมการเมืองไทยตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งประชาธิปไตยไทยในอุดมคติของคนไทยอีสานและคนไทยเหนือ คนไทยใต้และคนไทยกลาง คนไทยตะวันออกและคนไทยตะวันตก

ภาพจำเรื่องการเมืองว่าด้วยกลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในประชาธิปไตยไทย ทั้งพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของคนไทยอีสาน คนไทยเหนือ คนไทยใต้ คนไทยกลาง คนไทยตะวันออก และคนไทยตะวันตก

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับภูมิทัศน์การเมืองกับการสถาปนาประชาธิปไตยไทยภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ ความนิยมทางการเมืองต่อนักการเมืองและตระกูลการเมืองกับประชาธิปไตยไทยภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ

การเมืองการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 กับประชาธิปไตยไทยภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ ภูมิศาสตร์การเมืองการเลือกตั้ง ความนิยม และระบบพรรคการเมืองในประชาธิปไตยไทยภูมิภาคนิยม

รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับการเมืองว่าด้วยแนวโน้มการสถาปนาประชาธิปไตยไทยภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ และการสังเคราะห์การเมืองการปกครองไทยภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ

หนังสือเล่มนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นความคิดทางการเมืองไทย ซึ่งผู้เขียนได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม

ในการนี้จึงขออวยพรให้ผู้อ่านทุกคนมีความสุขและมีชีวิตที่ดีที่สุดต่อไป

ไพรวัลย์ เคนพรม
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
07 มิถุนายน 2566
ความยาว
347 หน้า (≈ 40,088 คำ)
ราคาปก
199 บาท (ประหยัด 50%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น