Icon Close

แนวข้อสอบวิชาเคมี นายร้อยพิสูจน์หลักฐาน

แนวข้อสอบวิชาเคมี นายร้อยพิสูจน์หลักฐาน
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
08 พฤษภาคม 2567
ความยาว
328 หน้า
แนวข้อสอบวิชาเคมี นายร้อยพิสูจน์หลักฐาน
หนังสือแนวข้อสอบวิชาเคมี นายร้อยพิสูจน์หลักฐาน เป็นหนังสือรวบรวมแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ
สาขาเคมีฉบับสมบูรณ์ จ้าแนกข้อสอบออกเป็น 6 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาเคมีอินทรีย์ วิชาเคมีกายภาพ
วิชาเคมีอนินทรีย์ วิชาเคมีวิเคราะห์ วิชาเคมีประยุกต์ และวิชาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ จ้านวนข้อสอบ
วิชาละ 80 ข้อ รวมข้อสอบทั้งสิ้น 480 ข้อ โดยรวบรวมข้อสอบจากผู้เข้าสอบจริงในการทดสอบที่ผ่านมา และ
สร้างข้อสอบเสมือนข้อสอบจริงเพิ่มเติมโดยเทียบเคียงจากแนวข้อสอบจริงที่ได้พบเจอในการทดสอบแต่ละครั้ง
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะส้าหรับผู้ที่เตรียมตัวในการสอบฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการต้ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ต้าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ส้านักงานพิสูจน์หลักฐานต้ารวจ ผู้เขียนขอเป็นอีกหนึ่ง
ก้าลังใจให้กับทุกท่านที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นต้ารวจพิสูจน์หลักฐาน และขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับ
ทุกความส้าเร็จที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
08 พฤษภาคม 2567
ความยาว
328 หน้า
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า