Icon Close

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 พฤษภาคม 2567
ความยาว
566 หน้า
ราคาปก
390 บาท (ประหยัด 54%)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)
หนังสือ "การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)" ผู้แต่งได้เขียนเรียบเรียงขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเครื่องมือทางด้านคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์เพื่อตัดสินทางธุรกิจ เพื่อให้การตัดสินใจ มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์กับ
ธุรกิจมากที่สุด หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหา 12 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความน่าจะเป็น, การแจกแจง
ความน่าจะเป็น, ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น, การประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้น, การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง, วิธีการซิมเพล็กซ์ ตัวแบบการตัดสินใจ,
ทฤษฎีเกม, ตัวแบบมาร์คอฟ, ตัวแบบสินค้าคงคลัง, ทฤษฎีแถวคอย และปัญหาขนส่ง
ผู้แต่งใช้ประสบการณ์ในการสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณในระดับอุดมศึกษา กว่า 15 ปี มาถ่ายทอด
เป็นงานเขียน จำนวน 551 หน้า และเรียบเรียง เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ประกอบไปด้วยทฤษฎี ตัวอย่างการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ตัวอย่างการคำนวณโดยละเอียด แบบฝึกหัดท้ายบท
พร้อมเฉลย และเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการคำนวณ การฝึกทักษะการคิด การแก้ไข
โจทย์ปัญหา นอกจากตัวอย่าง แบบฝึกหัด พร้อมเฉลย ผู้เขียนจึงเขียนเนื้อหาในส่วนชุด
แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมเฉลยขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึก
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนิสิต นักศึกษา
ผู้สนใจทั่วไป รวมถึงผู้ที่ต้องการนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างบรรลุผลต่อไป
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
09 พฤษภาคม 2567
ความยาว
566 หน้า
ราคาปก
390 บาท (ประหยัด 54%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
หนังสือเล่มนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะผู้ที่มีหนังสือฉบับเต็มเท่านั้น