เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด อบจ.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด อบจ.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

ผู้เขียน: ทิชเชอร์ ติวเตอร์

สำนักพิมพ์: ทิชเชอร์ ติวเตอร์

หมวด: การศึกษา / ตำราเรียน฿ 250.00

ราคาปก : 500.00 บาท
ขนาดไฟล์ : 2.39 MB
ประหยัด : 50.00%
ชนิดไฟล์ : pdf
จำนวน : 575 หน้า (≈ 126,528 คำ)
วันที่วางขาย :
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
4. วินัย การรักษาวินัย
5. ระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาการศึกษา
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
5. ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
Rate & Review
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นจ้า
 
Contact us