Icon Close

เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด อบจ.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด อบจ.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
No Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
10 เมษายน 2556
ความยาว
575 หน้า
ราคาปก
500 บาท (ประหยัด 50%)
เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2556 สังกัด อบจ.วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
4. วินัย การรักษาวินัย
5. ระเบียบว่าด้วยการลา
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 รวมถึงนโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาการศึกษา
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)
5. ความรู้เกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
10 เมษายน 2556
ความยาว
575 หน้า
ราคาปก
500 บาท (ประหยัด 50%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า