Icon Close

ตามรอยสิบสองตำนานพระปริตร

ตามรอยสิบสองตำนานพระปริตร
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf, epub
วันที่วางขาย
23 ตุลาคม 2560
ความยาว
84 หน้า (≈ 26,059 คำ)
ตามรอยสิบสองตำนานพระปริตร
ตามรอยสิบสองตำนานพระปริตร
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
หนังสือธรรมะเรื่องนี้ ตามรอยสิบสองต านานพระปริตรนี้ จัดท าขึ้ นเพื่อให้ชาว
พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับบทสวดมนต์ในปัจจุบัน ว่า
บทสวดมนต์ใดบ้างมีความเก่ยีวข้องกบั องค์สมเดจ็พระสมั มาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของ
ชาวพุทธทุกท่าน และในหนังสือเล่มนี้ก็
ได้อธิบายประวัติความเป็นมาในบทสวดมนต์ในแต่ละบทได้อย่างละเอียด ชัดเจน
พร้อมท้ังมีบทสวดท่ีเป็นภาษา มีคา แปลให้เสรจ็ศัพท์
และท่ีสา คัญบทสวดแต่ละบทกม็ีคุณลักษณะเฉพาะท่ีทา ให้ผู้ท่ีหม่ันสวดอยู่บ่อยๆ ได้
พบเจอแต่ความสุขความรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย
เพราะฉะนั้นจึงของเรียนเชิญชาวพุทธทุกท่านมาเรียนรู้และศึกษาบทสวดมนต์ท่ีเป็น
พุทธ วจนอย่างแท้จริงตามหลักการตามค าภีร์พระไตรปิ ฎก
เพื่อเพิ่มสติปัญญาอันแตกฉานในอนาคตการต่อไปข้างหน้า พร้อมทั้งจะได้มีโอกาสพบ
เจอพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมะต่อหน้าพระภักษ์ของพระองค์อีกด้วย
ประเภทไฟล์
pdf, epub
วันที่วางขาย
23 ตุลาคม 2560
ความยาว
84 หน้า (≈ 26,059 คำ)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า