Icon Close

อนุสรณ์สมุดภาพ พระราชทานเพลิงศพ ชีวประวัติ ปฏิปทา หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

อนุสรณ์สมุดภาพ พระราชทานเพลิงศพ ชีวประวัติ ปฏิปทา หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
4.50
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
2 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
31 มีนาคม 2561
ความยาว
439 หน้า
ราคาปก
ฟรี
อนุสรณ์สมุดภาพ พระราชทานเพลิงศพ ชีวประวัติ ปฏิปทา หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
คณะศิษย์ได้มาปรารภกับอาตมภาพว่า หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น ปัจจุบันเวลาล่วงเลยไปกว่า ๓๐ ปีแล้ว ยังมิได้จัดพิมพ์ซ ้าอีก สภาพหนังสือช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา หาอ่านได้ยาก มากส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านมาก่อน อาตมภาพได้ถวายการปรนนิบัติรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็น เวลา ๑๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกระทั่งท่านมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับความ เมตตาอบรมสั่งสอนในธรรมในวนิยั และได้มีโอกาสเห็นปฏิปทาเครื่องด าเนินขององค์ท่าน ร าลึกยดึถือเป็นหลกั ของใจในการปฏิบตั ิตลอดมา เมื่อไดท้ ราบกุศลเจตนาของคณะศิษย ์ ประกอบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ เป็นวาระครบ ๓๖ ปีแห่งการมรณภาพ อาตมภาพจึงเห็นพอ้ง ที่จะให้จัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ดังกล่าวขึ้นอีกวาระหน่ึง เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชา บูรพาจารย์ และเพื่อให้อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ใช้ศึกษาค้นคว้า เป็นเนติแบบอย่างของผู้แสวง ความพน้ทุกขอ์นัแทจ้ริง ขอขอบใจ และขออนุโมทนาผู้ริเริ่มและผู้ด าเนินการจัดพิมพ์ หนงัสืออนุสรณ์งาน พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ส าเร็จลุล่วง ไปดว้ยดี

พระสาคร ธมฺมาวโุ ธ
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
31 มีนาคม 2561
ความยาว
439 หน้า
ราคาปก
ฟรี
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า