Icon Close

คู่มือบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างผลลัพธ์ยอด และกระบวนการเยี่ยม ด้วย LOSQ

คู่มือบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างผลลัพธ์ยอด และกระบวนการเยี่ยม ด้วย LOSQ
5.00
Icon RatingIcon RatingIcon RatingIcon RatingIcon Rating
1 Rating
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
14 สิงหาคม 2565
ความยาว
64 หน้า
ราคาปก
150 บาท (ประหยัด 20%)
คู่มือบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างผลลัพธ์ยอด และกระบวนการเยี่ยม ด้วย LOSQ
ทำไมต้องสนใจเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้? ในเมื่อเรื่องนี้มีมาตั้งนานแล้วน่ะ?
อาจมีผู้ที่มีความสงสัยเช่นนี้บ้าง (ไม่มากก็น้อย) !!!!!

หากลองอ่านข้อความข้างล่างนี้ ผู้เขียนเชื่อแน่ว่าคำถามข้างต้นคงเปลี่ยนไป
Ayaka Yamada, JAPAC Change and Transformation Manager ของ Google Cloud ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ในการทำ Cloud Project ให้ประสบความสำเร็จในงาน Google Cloud Summit โดย Google พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมากที่สุดคือ “คน และวัฒนธรรมในองค์กร (คนที่รอบรู้ และวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)”

คำถามที่น่าสนใจ คือ
“เราจะนำปัจจัยสำคัญข้างต้นมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร?”
คำตอบมีอยู่ใน “คู่มือบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างผลลัพธ์ยอดและกระบวนการเยี่ยมด้วย LOSQ” เล่มนี้

“คู่มือบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างผลลัพธ์ยอดและกระบวนการเยี่ยมด้วย LOSQ” เป็นคู่มือที่ผู้เขียนนำผลที่ได้จากตกผลึกวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่องคุณลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้และผลที่มีต่อคุณภาพการบริการ: การศึกษาเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรจนเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในบทบาทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการจัดการองค์กร (Management Development Consultant)

คู่มือบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างผลลัพธ์ยอดและกระบวนการเยี่ยมด้วย LOSQ แบ่งการนำเสนอเป็น 3 ส่วน ได้แก่
*ส่วนที่ 1 บทสรุปจากการประมวลผลการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
*ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัย คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้และผลต่อคุณภาพการบริการ : การศึกษาเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย
*ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย
ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพทั้งในระดับองค์กร ทีม และระดับบุคคล

หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป

ดร.วสิษฐ์ พรหมบุตร
ผู้เขียน
ประเภทไฟล์
pdf
วันที่วางขาย
14 สิงหาคม 2565
ความยาว
64 หน้า
ราคาปก
150 บาท (ประหยัด 20%)
เขียนรีวิวและให้เรตติ้ง
คุณสามารถล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นได้จ้า